Website-Salepage ไม่ติดการค้นหา Google – ต้องใช้ Google Search Console

เปิดเว็บไซต์เซลเพจมาตั้งนานก็ไม่เเสดงผลในการค้นหาของ Google เลย น้ันอาจจะเป็นเพราะว่า Google ยังไม่รู้ว่ามันมีเว็บ-เซลเพจของเราอยู่บนโลกนี้ เราเลยจำเป็นต้องบอกให้ Google รู้ก่อน ผ่าน Google Search Console.

0 Comments