ข้อตกลงการใช้บริการ ร้านค้าออนไลน์คอนเวอร์เพจ

ConverrPage Terms of Service

 1. ความเกี่ยวข้องของคุณกับ ConverrPage
  1. เว็บไซต์ของบริษัท คอนเวอร์เพจ ในชื่อ “www.converrpage.com” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”
  2. สิ่งที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริการ”
  3. คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยจะแยกได้ดังนี้
   1. เจ้าของสินค้าหรือผู้ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ขาย”
   2. ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ขาย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”

2. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

 1. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด
 2. จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้
 • ผู้ใช้บริการคลิกปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือ แสดงแจ้งเตือนการยอมรับของผู้ใช้บริการก่อนการคลิกปุ่มตกลง
 • ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
 • ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ

3. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า ดังต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ที่ใช้ในจุดประสงค์อื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อการซื้อ-ขายสินค้า เช่น
 • เว็บไซต์รับประกาศสินค้า
 • เว็บไซต์รวมลิงก์
 • เว็บไซต์สื่อกลางระหว่างเว็บไซต์

2. ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก

3. เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่าย และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยมีความสัมพันธ์ตามค่าคอมมิชชั่น ซึ่งรวมทั้งหน้ารายการที่ทำขึ้นมาจากโฆษณาเป็นหลัก

4. เกี่ยวกับการตลาดแบบหลายระดับชั้น (MLM) หรือธุรกิจอื่นที่สรรหาสมาชิกและมอบของรางวัลให้สำหรับการสรรหาสมาชิกรายอื่นๆ และ/หรือการขายบริการต่างๆ

5. พบทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต

6. เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

7. หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง

8. ใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

9. มีการนำพื้นที่ อีเมล หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting

10. มีการทำ Commercial Mass Emailing หรือ “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ, การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ, การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น

11. มีข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บนเครื่องเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ติดไวรัส มัลแวร์ ไมว่ากรณีใดๆ

12. มีการ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบ การทำงานหรือการแสดงผลส่วนต่างๆ ของระบบร้านค้า เช่น การนำตะกร้าสินค้า, การสร้างสัญลักษณ์หรือภาพของตนเองเจตนาหลอกลวงว่าเป็นของระบบ, การนำรูปภาพบังแถบตำแหน่งบนสุดของเว็บ แสดงข้อมูลต่างๆ) เป็นต้น

4. หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

5. ข้อตกลงในการจำหน่ายสินค้า
ผู้ให้บริการมีความประสงค์ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านระบบร้านค้าเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการอนุโลมให้สามารถใช้บริการในรูปแบบการประกาศขายสินค้าของตนได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ เป็นต้น
โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า ที่จำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์สินค้า ดังต่อไปนี้

 1. สินค้าผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 2. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ สถานที่ที่รับพนันขันต่อ บิงโก
 3. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Download MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท
 4. สินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 5. ฝิ่น ยาสูบ ยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ที่ผิดกฎหมาย
 6. สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้
 7. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิ้ลและสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้บริการเคเบิลฟรี
 8. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรบกวนสัญญาณ (Signal Jammer)
 9. อุปกรณ์หรือซอฟแวร์ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบที่มีการป้องกัน (Hacking Tools/Software)
 10. อุปกรณ์สอดแนม
 11. ผลิตภัณฑ์ที่มีหน่วยงานกำกับดูแล และไม่ได้รับอนุญาต หรือการรับรอง จากหน่วยงานดังกล่าว ตัวอย่างเช่น
 12. เครื่องสำอาง ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย หรือไม่มีเลขที่ อย.
 13. ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า และสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในประเทศไทย หรือยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.)
 14. ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.) ที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในประเทศไทย
 15. อุปกรณ์วิทยุคมนาคม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 16. กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box) ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 17. ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 18. ผลิตภัณฑ์ที่มีหน่วยงานกำกับดูแล และไม่ได้แสดงรายละเอียดการได้รับอนุญาต หรือไม่ได้แสดงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น
  1. เครื่องสำอาง ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่มีเลขที่ อย. หรือไม่แสดงเลขที่ อย. อย่างชัดเจน
  2. ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า และสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่ยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.) หรือไม่แสดงสัญลักษณ์ และรายละเอียดการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.) อย่างชัดเจน
  3. ยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงยาตามใบสั่งแพทย์
  4. จำหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือรายการอื่นๆ ที่ทำตลาดว่าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว
  5. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ํายาสําหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
  6. อุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด
  7. อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ หรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย
  8. สินค้าอบายมุข หรือสื่อลามก อนาจาร
  9. สินค้าต้องห้ามเพื่อความปลอดภัยของผู้ซื้อ ได้แก่ อาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงสินค้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารและยา หรือไม่ได้จดทะเบียนการโฆษณา (ฆอ.) ทุกชนิด
  10. สินค้าที่ติดฉลากปลอม
  11. สินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง
  12. สินค้าที่มีหน่วยงานกำกับดูแลการโฆษณา และไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าว เช่น
  13. อาหาร ที่ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย หรือไม่มีเลขที่ ฆอ.
  14. อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย หรือไม่มีเลขที่ ฆพ.
  15. สินค้าที่มีส่วนประกอบที่ผิดกฎหมาย หรือส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมาย
  16. สินค้าที่มีหน่วยงานกำกับดูแลการโฆษณา กำหนดว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ หรือความปลอดภัย
  17. สินค้าประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ขายมิได้มีกรรมสิทธิ์ในการขาย เช่น ไอเทมในเกมออนไลน์ เป็นต้น
  18. สินค้าที่มีเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอล ทุกประเภท และ/หรือ การซื้อขายเงินในสกุลดังกล่าว
  19. สินค้าที่มีชื่อ หรือรายละเอียดอื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้ให้บริการ เป็นผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว อาทิเช่น สินค้าที่มีคำว่า ConverrPage อยู่ภายในชื่อสินค้า
 1. หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
 1. ข้อตกลงในการคิดค่าบริการและเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ
  ผู้ให้บริการให้บริการต่างๆ ซึ่งแบ่งรูปแบบการให้บริการและการคิดค่าบริการดังต่อไปนี้
  1. บริการร้านค้าออนไลน์ พื้นที่เก็บเว็บไซต์และการใช้งานรับ-ส่งข้อมูลผ่านเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงระบบการทำงานต่างๆของร้านค้าออนไลน์ ทั้งหมดนี้ผู้ให้บริการจะไม่คิดค่าบริการใดๆ
  2. บริการอัพเกรดพิเศษ คือ ระบบการทำงานในร้านค้าออนไลน์ หรือบริการอื่นๆ ที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ จะคิดค่าบริการเป็นช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งอาจเป็น วัน เดือน หรือปี หากหมดอายุการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องต่ออายุจึงจะสามารถใช้งานบริการอัพเกรดได้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะใช้บริการอัพเกรดที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้หรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลกับการให้บริการร้านค้าออนไลน์ที่ไม่คิดค่าบริการตามข้อ 5.1.
  3. ผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ โดยอาจปรับอัตราค่าบริการในระดับที่สูงขึ้น หรือต่ำลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน
  4. ในกรณีที่ปรับลดราคาค่าบริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการและให้ผู้ใช้บริการชำระเงินตามอัตราค่าบริการใหม่เมื่อทำการต่ออายุ
  5. ในกรณีที่ปรับเพิ่มราคาค่าบริการ ผู้ใช้บริการเก่าให้ใช้อัตราค่าบริการเดิมในการต่ออายุ ยกเว้นแต่จะแจ้งล่วงหน้าไว้เป็นอย่างอื่น และผู้ใช้บริการใหม่ให้ใช้ตามอัตราค่าบริการใหม่ ทั้งนี้เริ่มนับการใช้บริการตั้งแต่วันที่มีการชำระค่าบริการ
 1. ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ


ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้

 1. ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าของผู้ขายแต่อย่างใด
 2. สินค้าที่ผู้ขายนำมาจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ รวมถึงข้อมูลใดๆ ให้ถือว่าผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้าหรือข้อมูลนั้นๆ และผู้ขายได้เข้าใจกฎข้อบังคับของผู้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้ว
 3. หากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ หรือทุจริตในการซื้อ-ขายสินค้า ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
 4. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา นอกจากนั้นทางผู้ให้บริการจะแสดงระดับความน่าเชื่อถือของร้านค้าไว้ที่ร้านค้าออนไลน์นั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า
 5. ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ
 6. ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเองเท่านั้น เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
 1. ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
  ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา
 1. ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน
  1. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ
  3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น
  4. หากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าจะข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย
 1. ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัว
 1. สำหรับข้อมูลที่ทางผู้ให้บริการเก็บรักษาไว้ ให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ConverrPage ที่ https://coverrpage.com/pdpa/privacy นโยบายนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล และการรักษาข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องรับทราบ
 2. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับให้เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ConverrPage
 1. ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ


ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการนั้นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น


กรณีมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 1. ข้อตกลงในกรณีที่ผู้ขายไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน
  เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อสินค้าให้กับผู้ซื้อ รวมถึงลดข้อพิพาทจากกรณีผู้ซื้อไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้
  รวมถึงเนื่องจากการใช้งานร้านค้า ConverrPage คุณจะสามารถตั้งชื่อ URL ร้านค้าเป็นของตนเองได้ เช่น example.converrpage.com ซึ่งผู้อื่นที่ต้องการเปิดร้านหรือเปลี่ยนชื่อ URL ก็จะไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้ซ้ำได้ ดังนั้นทางผู้ให้บริการจึงมีข้อตกลงในการยกเลิก URL ร้านค้าของคุณ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถใช้งานแทนได้


โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการหากระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ผู้ขายยังไม่มีการเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้า ทางผู้ให้บริการจะยกเลิกการใช้ชื่อ URL ของร้านค้าของผู้ขายทันที และ URL ที่ใช้ในการเปิดร้านจะถูกเปิดเป็นสาธารณะ โดยผู้ขายท่านอื่นจะสามารถขอใช้งานชื่อ URL ดังกล่าวแทนได้

ผู้ขายจะถูกงดการให้บริการทันที หากผู้ให้บริการพบเห็นการทุจริต และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 1. หมายเหตุ: ข้อมูลร้านค้าของคุณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลหน้าร้าน รูปภาพ และรายละเอียดอื่นๆในร้าน จะไม่มีการลบออกไปแต่อย่างใด แม้ว่าผู้ขายไม่มีการเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าเลยก็ตาม ตามนโยบายการให้บริการของ CoverrPage ที่จะไม่ลบร้านค้าของคุณ
 1. ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ
  ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการแก่ร้านค้าใดๆ ตามเห็นสมควร ถึงแม้ว่าร้านค้าจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใดๆ เลยก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานตามจริงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น บริการเเพ๊กเกจที่ยังเหลือออายุอยู่ เป็นต้น ยกเว้นบริการโดเมนเนม ที่จะไม่มีการคืนค่าบริการ ทั้งนี้เจ้าของร้านค้าสามารถแจ้งให้ผู้ให้บริการชี้โดเมนเนม (เปลี่ยนค่า Name Server) ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น หรือย้ายโดเมนเนมไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้ และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
 1. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
  1. ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง

ConverrPage ต้องขออภัยที่ทำให้ท่านต้องอ่านนโยบายเหล่านี้ในแบบภาษากฏหมาย